δημόσια έργα

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1956Β/07.06.2017 οι Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για το περιεχόμενο του Μητρώου Έργου και τον καθορισμό «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Ν. 4412/2016.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1976Β/07.06.2017 η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Τεχνικές προδιαγραφές μελετών των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241).

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1975Β/07.06.2017 η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Τεχνικές προδιαγραφές μελετών των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ.) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241).