Εκδόθηκε η Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ σε ό,τι αφορά την συμπλήρωση του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4014/2011, για τις αυθαίρετες κατασκευές και τις αυθαίρετες χρήσεις απαιτείται η συμπλήρωση δελτίου δομικής τρωτότητας. Στην περίπτωση των αυθαίρετων κατασκευών η συμπλήρωση του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. αποτελεί τυπικό στοιχείο καταγραφής και πληροφορίας προς μελλοντική επεξεργασία.

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και τις φόρμες συμπλήρωσης των Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. ανά κατηγορία σε επεξεργάσιμη μορφή.

Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. - 1

Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. - 2

Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. - 3