Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και την εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Διαβάστε το ΦΕΚ.