Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2661Β/18.10.2013 η απόφαση για τον καθορισμό των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό.