Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1457Β/05.06.2014 η απόφαση έγκρισης της εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα.

Σύμφωνα με την απόφαση:

- Αίρεται η υποχρεωτικότητα εφαρμογής των προϋπαρχόντων κανονιστικών κειμένων δόμησης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3.

- Ο κύριος του έργου οφείλει να επιλέγει το πλαίσιο των κανονιστικών κειμένων του σχεδιασμού και της μελέτης της φέρουσας κατασκευής του έργου, μεταξύ των ακολούθων δύο περιπτώσεων:
α) Των προϋπαρχόντων κανονιστικών κειμένων δόμησης του Παραρτήματος 3.
β) Των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα Εθνικά τους Προσαρτήματα, που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 1 και 2.

- Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ρητά στη μελέτη το χρησιμοποιούμενο κανονιστικό πλαίσιο.

- Ο σχεδιασμός του έργου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ενός και μόνον επιλεγέντος κανονιστικού πλαισίου. Δεν επιτρέπεται η επιλεκτική χρησιμοποίηση διατάξεων προερχομένων από το μη επιλεγέν πλαίσιο.