Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 142Α/28.06.2014 ο Νόμος 4269/2014 σχετικά με τη Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση.