Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 269Α/24.12.2014 ο Νόμος 4315/2014 που αφορά τις πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα και διάφορες πολεοδομικές και άλλες διατάξεις.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι τροποποιούνται διάφορα άρθρα του Ν. 1337/1983 (ο γνωστός ως Νόμος Τρίτση), που αφορά τις πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα για επεκτάσεις υφισταμένων και νέων σχεδίων πόλεως.

Επίσης, υπάρχουν τροποποιήσεις στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν. 4067/2012), διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με τη δασική νομοθεσία, διατάξεις πολεοδομικού δικαίου κ.ά.

Τροποποιείται το άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα, δίνεται η δυνατότητα παράτασης των δηλώσεων αυθαιρέτων, παρατείνονται οι άδειες των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών και πολλά άλλα.