Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4007Β/14.12.2016 τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

Με την τροποποίηση μετατίθεται η έναρξη της ημερομηνίας ισχύος του Κανονισμού κατά τέσσερις μήνες, δηλαδή στις 02/04/2017 και προστίθενται κάποιες μεταβατικές ρυθμίσεις.