Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241Α/23.12.2016 ο Νόμος 4447/2016 σχετικά με τον χωρικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι θεσπίζεται νέο πλαίσιο για το χωρικό σχεδιασμό (Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ειδικά Χωρικά Σχέδια, Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής) και καταργούνται τα άρθρα 1 έως 13α του Ν. 4269/2014.

Με ΚΥΑ συνιστάται ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας σε ηλεκτρονική βάση.

Επίσης, υπάρχουν τροποποιήσεις σε διατάξεις των Ν. 4067/2012, 4258/2014, 4178/2013, 4109/2013, 3054/2002, δημιουργία μητρώου νομικών προσώπων για ενεργειακές επιθεωρήσεις και άλλα.