Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1544Β/04.05.2017 η ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται κατά 1 μήνα η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Η λήξη της προθεσμίας είναι πλέον η 08/06/2017.