Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1746Β/19.05.2017 η Απόφαση για τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για τις κατηγορίες έργων:

1. Έργων Οδοποιίας

2. Υδραυλικών Έργων

3. Λιμενικών Έργων

4. Οικοδομικών Έργων

5. Έργων Πρασίνου

6. Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών