Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1977Β/07.06.2017 η ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται κατά 45 ημέρες η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Η λήξη της προθεσμίας είναι πλέον η 23/07/2017.