Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1975Β/07.06.2017 η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Τεχνικές προδιαγραφές μελετών των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ.) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241).