Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1956Β/07.06.2017 οι Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για το περιεχόμενο του Μητρώου Έργου και τον καθορισμό «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Ν. 4412/2016.