αρχαιολογικοί χώροι

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1100Β/30.03.2017 η Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον καθορισμό των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων ανά την επικράτεια που εξαιρούνται της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

Κ.Η.Σ.Κ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 900Β/17.03.2017 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την έναρξη λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

υδατορέματα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 428Β/15.02.2017 η ΚΥΑ για τις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4258/2014 και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.