Κ.Η.Σ.Κ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 900Β/17.03.2017 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την έναρξη λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

υδατορέματα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 428Β/15.02.2017 η ΚΥΑ για τις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4258/2014 και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.

μονοπάτι

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 206Β/30.01.2017 η απόφαση για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών.