Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1975Β/07.06.2017 η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Τεχνικές προδιαγραφές μελετών των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ.) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241).

δημόσια έργα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1746Β/19.05.2017 η Απόφαση για τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για τις κατηγορίες έργων:

1. Έργων Οδοποιίας

2. Υδραυλικών Έργων

3. Λιμενικών Έργων

4. Οικοδομικών Έργων

5. Έργων Πρασίνου

6. Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών

κατάστημα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1723Β/18.05.2017 η ΚΥΑ για την απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.