Πλακόστρωση πεζοδρομίων - οδός Παπασιοπούλου, Λαμία

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Χρονική περίοδος: 2005-2006