Διευθετήσεις τεχνικών έργων, έργα αποστράγγισης και απορροής ομβρίων του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων

(Έργα προστασίας στην περιοχή του αντλιοστασίου Αγ. Κωνσταντίνου)

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ - ΤΚΕ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.

Χρονική περίοδος: 2014-2016