Τοπογραφικές μελέτες

Η τοπογραφική μελέτη αποτελεί το πρώτο και μείζονος σημασίας στάδιο για οποιοδήποτε τεχνικό έργο. Συνήθως, πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται απλά για ένα συνοδευτικό "χαρτί" κατά τις μεταβιβάσεις, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Το τοπογραφικό διάγραμμα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δημόσιο έγγραφο ή ένα συμβόλαιο, όπως αρκετοί νομίζουν, αλλά είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που περιέχει:

1. την έρευνα μηχανικού, 
2. τις μετρήσεις πεδίου 
3. και τις εργασίες γραφείου.

Ενδεικτικά, οι εργασίες που απαιτούνται για την εκπόνηση και σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι:

Έλεγχος εφαρμογής τίτλων ιδιοκτησίας

Αποτύπωση περιοχής οικοπέδου

- Αποτύπωση του οικοδομικού τετραγώνου με τις οδούς που το περικλείουν και των όψεων των γειτονικών του 
- Αναγραφή συντεταγμένων και υψομέτρων των κορυφών του οικοπέδου με διαστάσεις στις πλευρές του και το εμβαδόν του
- Αποτύπωση των ομόρων οικοπέδων 
- Σχεδίαση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών με το πλάτος των προκηπίων και εξασφάλιση αυτών στο ενδιαφερόμενο οικόπεδο 
- Σχεδίαση περιγράμματος του υπό ανέγερση κτίσματος με τις διαστάσεις των πλευρών του και τις αποστάσεις αυτού από τα όρια του οικοπέδου 
- Σχεδίαση υψομετρικών καμπύλων 
- Πλήρης αποτύπωση της περιοχής εκτός των οικοπέδων (στύλοι ΔΕΗ, κράσπεδα, δέντρα, κτλ.)
- Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή οδοιπορικό σκαρίφημα 
- Εάν είναι εντός ζώνης σχεδίαση των ιδεατών επεκτάσεων των οδών εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου

Έκθεση έρευνας μηχανικού που περιέχει

- Ισχύοντα διατάγματα ρυμοτομίας 
- Ισχύοντες όρους δόμησης 
- Έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας 
- Έλεγχο ύπαρξης πράξεων τακτοποίησης & αναλογισμού 
- Λεπτομερή καθορισμό ρυμοτομίας 
- Προσδιορισμό αφετηρίας υψομέτρων 
- Το αν διέρχονται πάνω από το οικόπεδο γραμμές μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης

Τα τοπογραφικά διαγράμματα είναι απαραίτητα για ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, όπως:

- αγοραπωλησία αστικού, περιαστικού ή αγροτικού ακινήτου
- σε οποιαδήποτε περίπτωση αμφισβήτησης ορίων
- έκδοση άδειας δόμησης
- καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας
- θεώρηση ορίου απαλλοτρίωσης
- έκδοση πράξης χαρακτηρισμού για ιδιοκτησία από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών
- κυκλοφοριακή σύνδεση ιδιοκτησίας με το υφιστάμενο εθνικό, επαρχιακό ή δημοτικό οδικό δίκτυο
- σύνταξη πράξης ρυμοτομίας, προσκυρώσεων, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεων για την εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων σύμφωνα με το Π.Δ. του 1923
- καθορισμός ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών
- έκδοση βεβαιώσεων απ' τις Υπηρεσίες Δόμησης, όπως π.χ. θεώρηση όρων δόμησης κ.ά.

Άδειες Δόμησης

Σύμφωνα με το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης (Ν. 4030/2011), οι Υ.ΔΟΜ. χορηγούν έγκριση και άδεια δόμησης με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Έγκριση Δόμησης

Για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης, σύμφωνα με την παρ.4 του Αρθ-9.
γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.
Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.

2. 'Αδεια Δόμησης

Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.
β) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται.
γ) Στατική μελέτη.
δ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
στ) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
θ) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.
ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι:
Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.
Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και του τοπογραφικού διαγράμματος βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης.
Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ισχύουν.
ια) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ-305/96 (ΦΕΚ-212/Α/96).
ιβ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το Αρθ-1 του Ν-1221/81 (ΦΕΚ-292/Α/81), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.
ιγ) Αιτιολογική έκθεση της παρ.1 του Αρθ-3 του Ν-1577/85 (ΦΕΚ-210/Α/85).
ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών.
ιε) Ταυτότητα κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Αρθ-3 και Αρθ-4 του Ν-3843/10 (ΦΕΚ-62/Α/10). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.

Διάφορες υπηρεσίες

Παρέχουμε ένα πλήθος τεχνικών υπηρεσιών, τις οποίες μπορεί να αναζητείτε. Μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα άπτεται του επιστημονικού και επαγγελματικού μας πεδίου.

Βεβαίωση μεταβίβασης ακινήτου: 
Σύμφωνα με το Ν. 4014/2011, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν. 4030/2011 και το Ν. 4042/2011, από τις 20/09/2011 σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε κάθε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται βεβαίωση μηχανικού.

Δήλωση αυθαιρέτων: 
Επικοινωνήστε μαζί μας για να επισκεφθούμε το ακίνητό σας και να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα ρύθμισης και το κόστος τακτοποίησης.

Ενεργειακή Επιθεώρηση - Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης: 
Με την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, πλέον, τα κτίρια κατατάσσονται σε κάποια ενεργειακή κατηγορία, έπειτα από επιθεώρηση και λαμβάνουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά σε όλα τα κτίρια, νέα ή υφιστάμενα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Εκτιμήσεις ακινήτων: 
Αναλαμβάνουμε εκτιμήσεις για οποιοδήποτε ακίνητο σας ενδιαφέρει. Είτε διαθέτετε κάποιο ακίνητο προς πώληση, είτε ενδιαφέρεστε για αγορά, ο προσδιορισμός της αξίας από έμπειρο εκτιμητή αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή για την εξασφάλιση της επένδυσής σας.

Ανακαινίσεις: 
Μελετάμε και εκτελούμε ανακαινίσεις κτιρίων, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαιτούμενων εργασιών, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Υπηρεσίες προς μηχανικούς: 
Παρέχουμε βοηθητικές υπηρεσίες σε συναδέλφους μηχανικούς, όπως μετρήσεις πεδίου για αποτυπώσεις, ηλεκτρονική σχεδίαση από προσχέδια αρχιτεκτονικών, μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση άδειας δόμησης, φωτορεαλιστικά σχέδια, κ.ά.